Ukratko

06.05.2012 12:50

 

Ојир

 

Нисам још био пошао у школу а желео сам да створим свој језик. Желео сам да будем велика личност као што је то био Вук Стефановић Караџић. Мој први покушај је пропао а тој идеји сам се вратио неколико година касније када сам имао потребу да разговарам са својим друговима а да све изговорено остане међу нама. И тако је негде у петом разреду настао списак речи за које сам ја користио шифре. Пошто сам се боље упознао с граматиком српског језика, током последња два разреда мог основног образовања настала је прва граматика Ојира. Мој језик је тада имао 38 фонема, десетак падежа и двадесетак глаголских времена. У Ојиру је тада владао хаос и све је то изгледало на пропали пројекат. Моји другови су одбили да га уче. Али ипак сам постигао неки успех. Неке речи су се задржале у говору мојих другова као што су то sae (можда) и tua (такође). У средњој школи сам се заинтересовао за многе језике. Тражио сам решење за проблеме Ојира и нашао сам га у граматикама латинског, енглеског, немачког, руског, бугарског, баскијског, финског језика као и у већ постојећим вештачким језицима попут есперанта. Ојир се тако развијао заједно са мојим образовањем. Добио је структуру правог језика и своју једноставност а почео сам и да преводим и да се изражавам на овом језику. А 31. маја 2010. сам објавио прву граматику на свом профилу на друштвеној мрежи фејсбук а касније и међу блоговима претраживача крстарице. Нисам имао успеха али нисам желео да одустанем те сам креирао и групу (https://www.facebook.com/groups/oirelingua/) за учење. Не очекујем пуно од свега овога. Ја сам уживао док сам радио на сређивању Ојира. Боље сам упознао лингвистику, српски језик и многе стране језике.

 

- Граматика

 

Ојир има своје писмо али због лакшег записивања и читања користићу латинична слова: A, B, G, D, E, Z, I, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, F, C. У Ојиру важи правило као и у српском: пиши као што говориш а читај како је написано. Постоје правила за акценат али она нису битна за само значење речи. Ојир разликује четири рода (мушки, женски, средњи и општи), два падежа (номинатив и акузатив), три времена (садашње, прошло и будуће), четири лица, три степена поређења (позитив, компаратив и суперлатив) као и неке структуре које не постоје у српском језику.

Именице се завршавају самогласницима. Именице мушког рода се завршавају на -е, женског на -а, средњег на -u, општег на -о. Множина се гради наставком -li а дуали наставком -co. Акузатив се гради наставком -ti а већина осталих падежа је једнака номинативу уз одређени предлог.

 

ном. јед. ак. јед. ном. мн. ак. мн.

 

rufo - човек rufoti - човека rufoli - људи rufoliti - људе

rufe - мушкарац rufeti - мушкарца rufeli - мушкарци rufeliti - мушкарце

rufa - жена rufati - жену rufali - жене rufaliti - жене

rufu - дете rufuti - дете rufuli - деца rufuliti - децу

 

da rufo - (од) човека (генитив)

di rufo - (према) човеку (датив)

iri rufo - (са) човеком (инструментал, друштво)

abe rufo - о човеку

va rufoti - у човека

 

Већина придева се завршава наставком -lo. Придеви немају род и број а акузатив им се гради наставком -а. Имају три степена поређења.

 

номинатив акузатив

 

bonolo rufo - добар човек bonoloa rufoti - доброг човека

bonolo rufa - добра жена bonoloa rufati - добру жену

bonolo rufoli - добри људи bonoloa rufoliti - добре људе

 

позитив компаратив суперлатив

 

bonolo bonoloko maga bonoloko - добар, бољи, најбољи

magnolo magnoloko maga magnoloko - велики, већи, највећи

 

Заменице граде акузатив исто као и придеви. Имају четири лица, четири рода и облике једнине и множине. Основне личне заменице:

 

лице јед. мн.

 

1. mo mi

2. to ti

3. suo sui

4. guo gui

 

Основни бројеви се завршавају на -о док се редни граде додавањем наставка за придев на овај облик. Акузатив се гради исто као и код заменица и придева.

 

0 - ero 11 - enono 22 - tuorio tuo 1000000 - megaliono

1 - eno 12 - tuono 23 - tuorio tro 2000000 - tuo megalionoli

2 - tuo 13 - trono 24 - tuorio katro ...

3 - tro 14 - katrono 25 - tuorio kufo (vigo)

4 - katro 15 - kufono 30 - trorio

5 - kufo 16 - leono 100 - enoreo

6 - leo 17 - legono 200 - tuoreo

7 - lego 18 - okvono 666 - leoreo leorio leo

8 - okvo 19 - ninono 1000 - eno kiloli (kilo)

9 - nino 20 - tuorio 2000 - tuo kiloli

10 - enorio 21 - tuorio eno 10000 - enorio kiloli

 

Глаголи свршеног вида у инфинитиву се завршавају на -re а глаголи несвршеног вида на -te. Садашње време се гради наставком -me, прошло са -le а будуће са -se. Ојир такође има и императив, потенцијал, пасив, глаголске придеве као и посебне облике за безличне реченице и неке сложене структуре.

 

Mo legeteme librati. - Ја читам књигу.

Ta legerele laa librati. - Ти си прочитала ту књигу.

Te legetele. - Ти си читао.

Sua sikribetese. - Она ће писати.

Mi genutele va urbati. - Ми смо ишли у град.

Omnii rufoli etese mikoli. - Сви људи ће бити другови.

Sue kabeteme pulkeroloa voksuti. - Он има леп глас.

Mo raceteme, inige mo esete! - Мислим, дакле постојим!
Мо аmateme toa. - Волим те.

	Речник Ојира за сада има око 900 речи. Можда ће једног дана тај речник бројати сто пута више речи.
	Једини значајни превод за сада би био превод молитве Оченаш:


Prekapsucao

Patire mimo,
ko eteme inu coelupsoli,
tine eteme siplendidolo nomena Tomo,
tine pagenuteme imperu Tomo,
tine eteme volunta Tomo,
ene inu Gea viva inu coelu;
mi prekateme Toa;
darefe satebi di mi frumentupsuti;
ene To venarese di mi deliktuliti mimoa,
viva ina ene mi venateme di debitufoli mimo;
ene To nigo lua vadukurese mia va tentati,
neka To lua servarese mia lok kalamita.
Amon!

Бошковић Никола